Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #
Dołącz do nas! Wygrana czeka na Ciebie Dołącz

REGULAMIN KONKURSU

„Gdzie jest środek piłki?”


I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu jest spółka prawa brytyjskiego: Strzemiecki Logistics LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: 31 Talbot Road, Sudbury, CO151WD wpisany do brytyjskiego rejestru przedsiębiorców Companies House  pod numerem: 11991379 (dalej jako: „Organizator”).
Konkurs odbywa się na stronie internetowej http://www.czytomozliwe.pl/.
Fundatorem nagród jest Organizator.
W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne powyżej 18 roku życia posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Uczestnik”).
Z udziału w konkursie wykluczeni są: pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z Organizatorem kapitałowo lub osobowo, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, tj. osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

II
WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie http://www.czytomozliwe.pl/, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

W procesie rejestracji konta Uczestnik zobowiązany jest wskazać w szczególności: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL
Aby wziąć udział w Konkursie, należy dokonać zakupu biletu uprawniającego do udzielenia odpowiedzi w zadaniu konkursowym, który następnie zostanie przypisany do konta Uczestnika w serwisie http://czytomozliwe.pl.
Koszt jednego (1) biletu uprawniającego do udziału w Konkursie wynosi 9zł (dziewięć złotych).
Płatność za bilet uprawniający do udziału w Konkursie dokonywana jest z góry, w jeden ze sposobów wskazanych na stronie internetowej Organizatora: http://www.czytomozliwe.pl/.
Jeden bilet upoważnia do udzielenia jednej odpowiedzi w zadaniu konkursowym.
Uczestnik może dokonać zakupu większej liczby biletów i na tej podstawie wziąć udział w zadaniu konkursowym więcej niż jeden raz, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
Limit udziału w zadaniu konkursowym przypadającym na jednego Uczestnika wynosi 99 tj. jest to maksymalna liczba odpowiedzi w zadaniu konkursowym, jakiej może udzielić Uczestnik.

III
ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na wytypowaniu punktu środka pola piłki na opublikowanej fotografii poprzez kliknięcie w miejsce, które w ocenie Uczestnika stanowi punkt środka piłki oraz zarejestrowanie odpowiedzi za pomocą kliknięcia w przycisk.
Na fotografii, o której mowa w poprzednim punkcie, piłka nie jest widoczna. Korzystając ze swoich umiejętności oraz wszystkich informacji pokazanych na fotografii wyświetlanej na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego, Uczestnik będzie zobowiązany do samodzielnego wytypowania pola piłki oraz punktu jego środka.
Zmiana odpowiedzi po jej zarejestrowaniu nie jest możliwa.

IV
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

Spośród wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu udzielili odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz dokonały jej rejestracji zostanie wyłoniony jeden (1) zwycięzca.
Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który prawidłowo wytypuje punkt środka pola piłki.
W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba prawidłowo wytypuje punkt środka pola piłki, zwycięzcą zostanie Uczestnik, który jako pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi na zadanie konkursowe, zgodnie z danymi zawartymi w systemie informatycznym Organizatora.
W sytuacji, gdy żaden z Uczestników nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, zwycięzcą zostanie Uczestnik, który wytypował punkt znajdujący się najbliżej punktu środka pola piłki.
Punkt środka pola piłki zostanie ustalony w oparciu o oryginalną fotografię oraz bazę matematycznych danych współrzędnych tej fotografii w celu obliczenia, która z odpowiedzi na zadanie konkursowe udzielonych przez Uczestników jest najbliższa oryginalnej fotografii.
Weryfikacja udzielonych odpowiedzi nastąpi poprzez porównanie wskazanych przez każdego z Uczestników punktów na fotografii opublikowanej w ramach zadania konkursowego oraz oryginalnej fotografii, na której widoczna jest piłka oraz dokonania pomiarów współrzędnych odległości wskazanych przez każdego z Uczestników w stosunku do punktu środka pola piłki na oryginalnej fotografii.
Porównanie oraz pomiary odległości dokonane zostaną za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora.
W celu uniknięcia wątpliwości, odległość będzie mierzona w linii prostej.

V
NAGRODA

Zwycięzca otrzyma nagrodę, tj. … marki … o szacowanej wartości … zł (słownie: … złotych).
Po jego wyłonieniu, Organizator, w ciągu 7 dni, skontaktuje się ze zwycięzcą w drodze wiadomości na adres e-mail w celu wskazania sposobu oraz terminu odbioru nagrody.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną lub ekwiwalent pieniężny.
Odbiór nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów po stronie zwycięzcy.
Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów podatkowych związanych z przyznaniem nagrody spoczywają na Organizatorze.

VI
CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się na stronie internetowej http://www.czytomozliwe.pl/ w dniu … o godzinie… i kończy się w dniu … o godzinie …
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu … na stronie internetowej http://www.czytomozliwe.pl/ poprzez wskazanie imienia oraz pierwszej litery nazwiska zwycięzcy.

        VII        
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w tym głosu, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w tym głos, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na stronie internetowej http://www.czytomozliwe.pl/,  w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter oraz nadawanie i reemitowanie wizerunku w radio i telewizji- przez okres 3 lat od dnia, w którym utrwalono jego wizerunek.
W chwili odbioru nagrody, nastąpi utrwalenie wizerunku zwycięzcy.

VIII
REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące zasad Konkursu, sposobu jego przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu należy zgłaszać w formie wiadomości kierowanej na adres e-mail Organizatora: … w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstaw do zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie. W tytule wiadomości podać tytuł Konkursu ze wskazaniem, iż jest to reklamacja.
Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

IX
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
W sprawach przetwarzania  Państwa danych osobowych należy kontaktować się
z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail:czytomozliwe.info@gmail.com lub listownie na adres korespondencyjny Organizatora.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania/Adres korespondencyjny
PESEL
Numer telefonu
Adres e-mail
Wizerunek
Dane osobowe przetwarzane będą głównie na podstawach i w celach niżej wskazanych
realizacji konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody, itp. (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO),
wiązanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na Organizatorze obowiązku
łań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
upoważnionym pracownikom i współpracownikom Organizatora
współpracującym z Organizatorem podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Organizatora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Organizatorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, realizacji konkursów, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, a także instytucjom finansowym w celu realizacji polecenia zapłaty oraz podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji i obsługi darowizn, dostawprawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Organizatora (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach, ofertach oraz z wiadomościami, służących promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku, a także w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przeze Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego - w tym wysłania podziękowań za wsparcie, informowania o realizacji celów statutowych organizacji, informowania o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia organizacji oraz w celu badania prawidłowości procesu realizacji darowizny i zbierania informacji zwrotnych od darczyńców (np. poprzez ankietę) - w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich dziacom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Organizatorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze
podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów praw
Okres przechowywania danych osobowych:
w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
w przypadku przetwarzania w celu realizacji konkursu oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, do czasu zakończenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród, z zastrzeżeniem poniższych okresów
zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. rozliczenia podatkowe – 5 lat od końca okresu podatkowego),
przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Organizatora jako administratora danych,
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji,
w odniesieniu do pozostałych celów opartych na uzasadnionym interesie Organizatora przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.
wizerunek będzie przetwarzany i wykorzystywany zgodnie z udzieloną zgodą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym udzielono zgody na jego wykorzystanie.
W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Uczestnik posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Uczestnika; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracji jako wymaganych jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym i będzie wyodrębnione na formularzach. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi rejestrację do konkursu i wzięcia w nim udziału. Podanie pozostałych danych osobowych, w szczególności zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przeze numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, jest dobrowolne i zależne od zgody Uczestnika oraz nie jest niezbędne do rejestracji do danego konkursu i wzięcia w nim udziału. Uczestnik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z udziałem w Konkursie. W tym celu, Organizator może w szczególności żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków udziału w Konkursie lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
Stwierdzenie naruszenia któregokolwiek zapis Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub odmowy wydania nagrody zwycięzcy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, w szczególności z uwagi na nie stawienie się w umówionym miejscu i terminie odbioru nagrody, wskazanie niepełnych lub nieprawidłowych danych przez zwycięzcę lub brak kontaktu po stronie zwycięzcy w celu ustalenia terminu oraz miejsca odbioru nagrody (brak odpowiedzi na wiadomość e-mail przesłaną przez Organizatora).
Uczestnik, w celu udziału w Konkursie, zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń czy też sieci Internet po stronie Uczestnika.
Konkurs nie stanowi gry hazardowej na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
W sprawach nieuregulowanych, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.